Tạm hoãn hiến máu nhân đạo

Hiến máu nhân đạo 

Tạm hoãn hiến mãu nhân đạo vào ngày 09 tháng 02 năm 2017.

Ngày hiến máu sẽ thông báo lại sau.

Bài tin liên quan