Thời khóa biểu kì 2 lần 1 Áp dụng từ ngày 15/01/2018