Ảnh sơ kết học kì I

Ảnh hoạt động của trường

Ảnh sơ kết học kì I - năm học 2017 - 2018