Hướng dẫn học sinh tự học ôn tập tin học khối 10

Học sinh tự ôn tập môn tin học lớp 10 bài 14 và 15

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 10

(Bài 14 – Bài 15)

 

Câu 1: Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì?

 1. Nhập, sửa, trình bày, lưu trữ văn bản.
 2. Nhập, trình bày, lưu trữ và in ấn văn bản.
 3. Nhập, sửa, trình bày và lưu trữ văn bản.
 4. Nhập, sửa, trình bày, lưu trữ và in ấn văn bản.

Câu 2: Để gõ được chữ Việt trong các hệ soạn thảo ta cần:

 1. Cần có phông hiển thị chữ Việt.
 2. Cần có phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
 3. Cần có phông hiển thị chữ Việt và phần mềm hỗ trợ gõ chữ Việt.
 4. Chỉ cần có hệ soạn thảo là đủ.

Câu 3: Nháy nút phải chuột vào vùng văn bản có nghĩa là:

 1. Xóa đối tượng.
 2. Mở một bảng chọn tắt chứa các lệnh tác dụng lên đối tượng.
 3. Chọn đối tượng.
 4. Không làm gì cả.

Câu 4:  Để chọn toàn bộ nội dung tài liệu đang mở, nhấn tổ hợp phím:

 1. Alt + A.
 2. Shift + Ctrl + A.
 3. Ctrl + A.
 4. Alt + F8.

Câu 5: Cách nào sau đây không dùng để lưu tài liệu hiện hành?

 1. Nháy nút Save trên thanh bảng chọn.
 2. Nhấn Ctrl + S
 3. Vào File -> Save.
 4. Nháy nút Save trên thanh công cụ.

Câu 6: Để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới ta thực hiện:

 1. Nháy nút Rename trên thanh công cụ.
 2. Chọn File -> New File Name Save.
 3. Chọn File -> Save As.
 4. Word không thể lưu thành một tên khác.

Câu 7: Để đưa con trỏ văn bản về đầu dòng hiện hành, thực hiện:

 1. Nhấn Ctrl + Home.
 2. Nhấn Ctrl + Page Up.
 3. Nhấn Home.
 4. Không có phím, tổ hợp phím nào.

Câu 8: Thao tác nào sau đây không  phải là thao tác trong dãy thao tác di chuyển một đoạn văn bản?

 1. Nháy nút Cut trên thanh công cụ.
 2. Nhấn Ctrl + C.
 3. Nhấn Ctrl + X.
 4. Chọn Edit -> Cut.

Câu 9:  Để mở một văn bản đã có ta thực hiện:

 1. File -> Open.
 2. Edit -> Open.
 3. Format -> Open.
 4. Alt + O.

Câu 10: Để đóng một văn bản đang mở (không đóng Word), thực hiện:

 1. File -> Exit.
 2. File -> Close.
 3. Ctrl + F4.
 4. Alt + F4.

Câu 11: Để di chuyển một đoạn văn, thực hiện:

 1. Nhấn Ctrl + C rồi nhấn Ctrl + V.
 2. Nhấn Ctrl + X rồi nhấn Ctrl + V.
 3. Vào File -> Cut rồi vào File -> Paste.
 4. Vào Edit -> Copy rồi vào Edit -> Paste.

Câu 12: Để sao chép một khối đã chọn, ta thực hiện:

 1. Nhấn Ctrl + C rồi nhấn Ctrl + V.
 2. Nhấn Ctrl + X rồi nhấn Ctrl + V.
 3. Nhấn Ctrl + B rồi nhấn Ctrl + V.
 4. Nhấn Ctrl + A rồi nhấn Ctrl + V.

Câu 13: Chức năng nào sau đây không thuộc về các hệ soạn thảo?

 1. Định dạng kí tự.
 2. Thay đổi kiểu chữ.
 3. Quản lý hệ thống tệp.
 4. Căn lề cho đoạn văn.

Câu 14: Bộ mã nào sau đây không chứa các kí tự có dấu tiếng Việt?

 1. ASCII.
 2. Unicode.
 3. TCVN3.
 4. VNI.

Câu 15: Phông chữ nào sau đây không thuộc bộ mã Unicode?

 1. Arial.
 2. Verdana.
 3. .VnTime.
 4. Tahoma.

Câu 16: Để gõ được chữ cái in hoa, thực hiện:

 1. Nhấn giữ phím Shift rồi gõ phím tương ứng.
 2. Nhấn giữ phím Ctrl rồi gõ phím tương ứng.
 3. Nhấn giữ phím tab rồi gõ phím tương ứng.
 4. Nhấn giữ phím Alt rồi gõ phím tương ứng.

Câu 17: Thao tác nào dùng để mở một tệp văn bản mới?

 1. File -> New -> Blank Document.
 2. Alt + N.
 3. Edit -> New.
 4. Nháy nút lệnh New trên thanh bảng chọn.

Câu 18: Để xóa kí tự trước con trỏ văn bản ta thực hiện:

 1. Nhấn phím Backspace.
 2. Nhấn phím Delete.
 3. Vào Edit -> Cut.
 4. Vào Edit -> Copy.

Câu 19: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

 1. Tính toán và lập bảng biểu.
 2. Tạo các tệp đồ họa.
 3. Soạn thảo văn bản.
 4. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

Câu 20: Khi trình bày văn bản, không thực hiện được việc nào dưới đây?

 1. Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn.
 2. Sửa chính tả.
 3. Chọn cỡ chữ.
 4. Thay đổi hướng giấy.

-----Hết-----

Bài tin liên quan